جست و جو مقالات

دسته بندی

خازن گذاري در شبكه هاي توزيع بر اساس يك روش مؤثر

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - تغيير آرايش و خازن... read more

Post

آلگوريتم جديدي براي تعيين مسير بهينه جريان ايجاد شده توسط خازن به منظور يافتن اندازه، تعداد و مکان بهينه خازنها در شبکه هاي توزيع شعاعي

کــاهش تلفــات RI 2در سيســتم هــاي توزيــع بــراي افــزايش بــازده تــوان تحـ يلي بســيار […]

read more

Post

آلگوريتم جديدي براي تعيين مسير بهينه جريان ايجاد شده توسط خازن به منظور يافتن اندازه، تعداد و مکان بهينه خازنها در شبکههاي توزيع شعاعي

کــاهش تلفــات RI 2در سيســتم هــاي توزيــع بــراي افــزايش بــازده تــوان تحـ يلي بســيار […]

read more

Post

خازنگذاري بهينه در شبكه هاي توزيع توسط الگوريتم ژنتيك با در نظر گرفتن كيفيت توان

كاهش تلفات در شبكه هاي توزيع كه بيشترين سهم تلفات را در يك سيستم […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads