جست و جو مقالات

دسته بندی

انتخاب نحوه مناسب خازن گذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژ و ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

ازجمله مطالعات مهم براي بهبود عملكرد يك شبكه به هـم پيوسته،... read more

Post

خازن گذاري در سيستم قدرت به كمك الگوريتم ژنتيك و با در نظر گرفتن اثر هارمونيك ها

پارااسـتفاده روزافـزون از بارهـاي غيرخطـي، ماننـد مبـدلهـاي الكترونيك قدرت و درايوهـا در سيسـتمهـاي قـدرت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads