جست و جو مقالات

دسته بندی

حذف همزمان تداخلات پیوسته زمان و پالسی در آنتنهاي آرایهاي پاره وفقی

مقابله توام با تداخلات پیوسته زمان و پالسـی بـراي یک آرایه... read more

Post

الگوریتم هاي تخمین و جهتیابی سیگنال در آرایه هاي آنتنی هوشمند در سیستم هاي مخابرات سیار سلولی

تخمین جهت ورود سیگنال به آرایه آنتن یکی از مباحث کلیدي و مهم در […]

read more

Post

معرفی سیستم هاي WCDMA و تداخل و روشهاي مختلف حذف تداخل در سیستم هاي مخابرات سیار سلولی

در این مقاله ابتدا سیستم هاي مخابرات سیار مبتنی بر WCDMA را معرفی و […]

read more

Post

حذف تداخل در سیستم های CDMAچند آنتنی با استفاده از پردازش فضا- زمان در فرستنده

دو مشکل مهم در سیستم های موبایل CDMAتداخل چند کاربره و تداخل چند مسیره […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads