جست و جو مقالات

دسته بندی

Post

اثرات جابجايي محوري سيمپيچ هاي ترانسفورماتور روي توزيع ولتاژ ضربه و ولتاژ انتقالي

نيروهاي مكانيكي ناشي از جريانهاي اتصال كوتاه به ويژه در نزديكي ترانسفورماتورهاي قدرت سبب […]

read more

Post

تعيين محل نصب مناسب آنتن بر روي ترانسفورماتور جهت تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ فشار ضعيف به كمك امواج الكترومغناطيسي

به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانس، طراحي روشهاي نظارت) (monitoringبرخط ) […]

read more

Post

مقايسه روش هاي شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايش هاي انجام شده بر مدل سيمپيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي

 به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور، طراحي روش هاي مونيتورينگ برخط […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads