جست و جو مقالات

دسته بندی

نتايج امكان سنجي توليد برق از بيوگاز محل دفن زبالة شهر شيراز

در اين مقاله، يافته ها و نتايج مطالعات امكان سنجي اجراي... read more

Post

بهينه سازي تجربي توان الكتريكي پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني بر اساس شرايط كاركردي با استفاده از روش طراحي آزمايش

اين پژوهش تجربي، جهت بررسي تاثير پارامترهاي كاركردي پيل سوختي غشاء تبادل پروتوني �F0بر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads