جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي فني – اقتصادي سيستم جذبي خورشيدي جهت تامين بار سرمايي مورد نياز يك ساختمان نمونه در يك منطقه منتخب

استفاده از سيستمهاي سرمايش خورشيدي يكي از گزينه هاي موجود... read more

Post

مدلسازي و بررسي عملكرد يك دستگاه تهوية دسيكنت مايع

در اين مقاله يك دستگاه تهوية دسيكنت مايع با ظرفيت سرمايشي 88 kWبراي استفاده […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 82 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads