جست و جو مقالات

دسته بندی

مكان يابي سيستم هاي فتوولتائيك در شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات

تجديد ساختار سيستم قدرت و كاستي ظرفيت انتقال انرژي توجه... read more

Post

بررسي اثرات توليدات پراكنده و نيروگاه در دست احداث زنجان بر تلفات و كيفيت توان در شبكه با استفاده از نرم افزار Digsilent

با توجه به نياز روز افزون به توليد برق و نصب نيروگاهها و همچنين […]

read more

Post

طراحی شبکه های توزیع با ملاحظات تلفن

نقش موئثر تلفات در برنامه ریزی و بهره برداری اقتصادیشبکه مطالعات گسترده جهت شناسایی […]

read more

Post

طراحی شبکه های توزیع با ملاحظات تلفات

نقش موثر تلفات دربرنامه ریزی و بهره برداری اقتصادی شبکه مطالعات گسترده جهت شناسایی […]

read more

Post

ارائه الگوريتمي مبتني بر شاخصهاي فني جهت اولويت بندي بهينه اجراي پروژه هاي خط و پست

در اين مقاله راهكاري جهت اولويت بندي اجراي پروژه هاي خط و پست ارائه […]

read more

Post

انتخاب نحوه مناسب خازن گذاري در شبكه قدرت با مقايسه پروفيل ولتاژ و ارزيابي اقتصادي براساس تلفات و قابليت اطمينان

ازجمله مطالعات مهم براي بهبود عملكرد يك شبكه به هـم پيوسته، برنامه ريزي تأمين […]

read more

Post

ارزيابي نقش تلفات در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي با عدم قطعيت به كمك الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

امروزه با رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي، نيـاز بيشتري به مديريت صـحيح و برنامـهريـزي […]

read more

Post

ارتقاي نظام طراحي و توسعه شبكه هاي توزيع با رويكردي اجرايي در ايران

گستردگي شبكههاي توزيع در بسياري از شـهرها و منـاطق و توسعه اسپن به اسپن […]

read more

Post

الگوريتم جديد در بازآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق با درنظرگرفتن تواٌم تلفات و بارگيري متعادل شاخه ها

در اين مقاله روش تركيبي جديدي براي بازآرايي شـبكههـاي توزيع با در نظرگرفتن تاثير […]

read more

Post

بررسی اثر تولیدات پراکنده بر تلفات و THD شبکه زنجان بوسیله نرم افزار Digsilent

با توجه به نیاز روز افزون به تولید برق و نصب نیروگاهها و نیز […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads