جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي و ساخت ترانس اندازه گيري تركيبي 24 كيلوولت

ترانسفورماتور مركب سه فاز مجموعه اي از سه ترانسفورماتور... read more

Post

تحليل مغناطيسي و حرارتي ترانس جريان در شرايط عادي و اتصال كوتاه

محاسبه مولفه هـای مغناطیسـی و حرارتـی تـرانس هـای جریان ) ) CT به علت […]

read more

Post

كوره القايي مبتني بر كنترل فركانس و كليدزني نرم بدون استفاده از ترانس جريان و دنبالگرفاز

در اين مقاله كوره القايي سـاخته شـده) 10كيلـو وات( بـراي ذوب فلزات كه توان […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads