جست و جو مقالات

دسته بندی

محاسبه خازن سری انواع سیم پیچی های دیسکی در ترانسفورماتور

سیم پیچی های دیسکی معمولی و در هم بطور گسترده در ترانسفورماتورهای... read more

Post

تاثیر تپ طرز اتصال ترانسفورماتور و پارامترهای شبکه بر روی جریان هجومی

جریان هجومی ترانسفورماتور یک جریان تحریک گذرا با دامنه زیاد میباشد دامنه این جریان […]

read more

Post

افزايش كارآيي حفاظت ديفرانسيل ترانسفورماتور در شبكه آلوده به هارمونيك

حفاظت ديفرانسيل يكي از مهمتـرين حفاظـت هـاي يـك ترانسـفورماتور قـدرت، مـي باشـد. تـاكنون از […]

read more

Post

تخمين پارامترهای حالت گذراي ترانسفورماتور با استفاده از اغتشاشات شبكه به روش كمترين مربعات برگشتي

با بررسي تغييرات حالت گذراي ترانسفورماتور قدرت در طی زمان، اين ايده مطرح ميشود […]

read more

Post

محاسبه ضرايب اطمينان مولفه مماسي ميدان الكتريكي در ساختار عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت

ميدارانسفورماتورهاي قدرت تحت آزمايش هاي مختلف، در مواردي، دچار صدمات عايقي مي شوند. در […]

read more

Post

طراحي، ساخت و تحليل عملكرد چند آنتن UHFبراي آشكارسازي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت

آشكارسازي عيب تخليه جزئي PDدر ترانسفورماتورهاي قدرت به كمك آشكارسازي امواج الكترومغناطيسي آن ها […]

read more

Post

مدلسازي هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسي حالات گذراي كند و مطالعات حفاظتي با استفاده از كنترل فازي مدلغزشي

هسته فرومغناطيسي آثار مهمي بر رفتار ترانسفورماتور قدرت در فركانس هاي پايين دارد . […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads