جست و جو مقالات

دسته بندی

تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود FEM

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني به علت مزاياي مختلـف در سالهاي... read more

Post

بررسي و شبيه سازي توزيع ولتاژ اوليه و حالت گذراي سريع سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتور خشك رزيني توزيع و مقايسه ان با ترانسفورماتور روغني توزيع

امروزه ترانسفورماتورهاي خشك رزيني در داخـل كشور توليد ودر شبكه هاي توزيع نيـرو در […]

read more

Post

بكارگيري الگوريتم ژنتيك جهت تحليل حرارتي گذرا در ترانسفورماتورهاي خشك رزيني

ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بعنوان يكي از مهمترين ترانسفورماتورهاي مقاوم در مقابل آتش سوزي، امروزه […]

read more

Post

محاسبة پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور خشك رزيني جهت تحليل فركانسهاي بالا با به كار گيري روش تحليلي

ترانسفورماتورها يكي از ادوات بسيار مهم وگرانقيمت مورد استفاده در شبكههاي برق ميباشند. ترانسفورماتورهاي […]

read more

Post

مقايسة فني و اقتصادي ساختارهاي دايروي، بيضوي و مستطيلي در ترانسفورماتورهاي خشك

ترانسفورماتورها يكي از ادوات بسيار مهم وگرانقيمت مورد استفاده در شبكههاي برق ميباشند. ترانسفورماتورهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads