جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع اندازه گيري با استفاده از الگوريتم ژنتيك

در اين مقاله روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي طراحي ترانسفورماتور... read more

Post

اشباع موضعي ترانسفورماتورهاي جريان CT و اثرات آن بر حفاظت سيستم قدرت

اشباع موضعي ترانـسفورماتورهاي جريـان Current – CT Transformerپديده اي است كه بدليل عدم تقارن […]

read more

Post

تشخيص اشباع ترانسفورماتور جريان با استفاده از روش اندوكتانس لحظه اي

يكي از مشكلات عمده در حفاظت سيستم قدرت، وقوع اشباع ترانسفورماتور جريان و عملكرد […]

read more

Post

حفاظت خطوط انتقال كوتاه با رلهي ديفرانسيل مبتني بر منطق فازي

اين مقاله، ارائه ي يك الگوريتم بر مبناي منطق فازي است كه به منظور […]

read more

Post

آشكارسازي پديده اشباع CT مبتني بر روش ريختشناسي پيشرو و جبرانسازي جريان معوج ثانويه با استفاده از روش تخمين جريان مغناطيس كنندگي

در سيستمهاي قدرت به دليل اينكه در اكثر موارد جريان – هاي اتصال كوتاه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads