جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از روش بهينه سازي PSOبهبود يافته در شناسايي پارامترهاي مدل مشروح

املاً دقيق شبيه سازي<با توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها... read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ماشين سنكرون با استفاده از الگوريتم PSO بهبود يافته توسط تخمينگر حداقل مربعات

تخمين و تعيين پارامترهاي ديناميكي ماشينهاي سـنكرون بـا دقت كافي و با هدف كنترل […]

read more

Post

شناسائي پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور با استفاده از تئوري آشوب

دقيق مدل مشربا توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلي […]

read more

Post

ارائه يك فرم رگرسيون خطي جديد براي مدل غيرخطي ژنراتور سنكرون با هدف تخمين پارامترهاي فيزيكي

در اين مقاله مدل درجه سه غيرخطي ژنراتور سنكرون با در نظر گرفتن اثر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads