جست و جو مقالات

دسته بندی

ارزيابي غيرمخرب وضعيت تخليةجزيي با لحاظ كردن شرايط حفره و پيري عايقي در كابلهاي فشارقوي

نظرگرفتن در ايــن مقالــه بــا بررســي پارامترهــاي قابــل... read more

Post

ارائه الگوريتمي كارا براي حذف انواع نويز از سيگنالهاي تخليه جزيي جهت استفاده در اندازه On-line گيري

آشكارسازي سيگنالهاي تخليه جزيي 1در تجهيزات فشارقوي، در تشخيص مهندسي و جلوگيري از توسعه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads