جست و جو مقالات

دسته بندی

تكنيك آشكارسازي و مكان يابي صوتي تخليه جزئي توسط سنسورهاي فيبر نوري

با توجه به اهميت ترانسفورماتورها در سيستمهاي قدرت مطالعات... read more

Post

كاربرد شبكه عصبي Fuzzy ARTmap براي مكانيابي تخليه جزئي در ترانسفورماتورها

روشهاي مكانيابي منبع تخليه جزئي داراي اهميـت خاصـي براي نگهداري و تعمير ترانسفورماتورها ميباشـد. […]

read more

Post

ارزيابي وضعيت عايقي بر مبناي تخمين اندازه و مكان حفره با در نظر گرفتن فرآيند پيري در عايق كابلهاي فشار قوي به كمك درخت تصميم

قرار گرفته در اين مقاله براي اولين بار، ارزيابي شرايط عايقي كابل با توجه […]

read more

Post

شبيه سازي انتشار پالس هاي تخليه جزئي در كابلهاي فشارقوي با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان FDTD

در اين مقاله يك روش جديد براي شبيهسـازي نحـوه انتشـار پالسهاي تخليه جزئي در […]

read more

Post

بررسي فرمت هاي مختلف ذخيره سازي اطلاعات تخليه جزئي در دستگاههاي معمول اندازهگيري PDو نقش آن در تشخيص عايقي تجهيزات فشار قوي

امروزه اندازهگيري تخليه جزئي به عنوان يكي از قدرتمندترين روشــهاي تشــخيص عــايقي, جايگــاه ويــژهاي […]

read more

Post

طراحي و ساخت دستگاه آشكار ساز صوتي تخليه جزئي

برخوردار است حفاظت از سيستم قـدرت و تجهيـزات بـزرگ و كوچـك آن يكي از […]

read more

Post

تشخيص عيوب لقي گوه ها و آلودگي سيم بندي هاي انتهايي به وسيله اندازه گيري on-line تخليه جزئي در موتورها و ژنراتورها و ارائه يك تجربه عملي

در اين مقاله ضمن شرح روشهاي تشخيص آلودگي سيمپيچهاي انتهايي و شل بودن سيمبندي […]

read more

Post

تشخيص عيوب ماشين هاي دوار با اندازه گيري On-Lineتخليه جزئي

از مدتها پيش اندازه گيري تخليه جزئي بمنظور تـشخيص وضعيت عايقي سـيم پـيچ اسـتاتور […]

read more

Post

بررسي علت صدمه ترانسفورماتورهاي تعميري نيروگاه نكا

كــاركرد بــدون اشــكال ترانــسفورماتورهاي قــدرت از نظــر اقتصادي و افزايش قابليت اطمينان از بهره […]

read more

Post

بررسي اثر شرايط مختلف عايقي بر الگوهاي φ − q در تخليه جزئي كابلهاي فشار قوي

در مقاله حاضر، برپايه مدلسازي پديده تخليهجزئي تحت شرايط فيزيكي مختلف، اشكال متنوعي از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads