جست و جو مقالات

دسته بندی

تشخيص هوشمند پديده هاي كيفيت توان با استفاده از تبديل -S

آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است ارائه راهكاري... read more

Post

شناسايي خطاهاي امپدانس بالا با استفاده از تبديل موجك و طبقه بندي كننده بيز

در اين مقاله روش جديدي براي شناسايي خطاهاي امپدانس بالا ارائه شده است. به […]

read more

Post

كنترل جريان پيشگويانه جريان در فيلتر اكتيو موازي با روش تشخيص هارمونيك مبتني بر تبديل موجك و تكنيك پنجره گذاري

شده و نتايج حاصل نشاندر اين مقاله روشي بر اساس آشكار سـازي و جبـران […]

read more

Post

ارائه الگوريتم جديدي براي مدلسازي و شبيهسازي عدم تعادل ولتاژ در سيستم هاي توزيع بر اساس توابع احتمال كاپيولا و تبديل موجك

در اين مقاله، روش جديدي براي مـدلسـازي و شـبيه سـازي عدمتعادل ولتاژ و تغييرات […]

read more

Post

شناسايي خطاهاي مبدل HVDCبا استفاده از تبديل موجك و بكارگيري شبكه عصبي RBFاحتمالي

روشهاي مختلفي براي حفاظت مورد نياز سيستم فشار قـوي جريان مستقيم ارايه شده است. […]

read more

Post

به كارگيري شبكه عصبي و تبديل موجك براي مكان يابي خطا در شبكه هاي انتقال

در اين مقاله روشي جديد براي مكان يـابي خطـا در خطـوط انتقال ارائه گرديده […]

read more

Post

تركيب روشهاي مبنتي بر مدل و پردازش چندباندي گفتار براي مقاوم سازي بازشناسي گفتار نسبت به نويز

سيستمهاي بازشناسي چندباندي گفتـار كـه بـر اسـاس كنند مكانيزم شنوايي انسان عمل مي ، […]

read more

Post

روشي نوين جهت تعيين مكان خطا در خط انتقال به كمك تبديل موجك

در اين مقاله روشي نوين جهت تعيين مكان خطاي رخ داده در خط انتقـال، […]

read more

Post

روشي نوين جهت تشخيص خطاي امپدانس بالا به كمك تبديل موجك و شبكه عصبي

در اين مقاله روشي نوين براي تشخيص خطاي امپـدانس بـالا با استفاده از تبديل […]

read more

Post

تكنيك حفاظت بر مبناي امواج سيار جهت تشخيص سريع وقوع خطاي اتصال كوتاه در خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از تبديل موجك

دراين مقاله تكنيك حفاظت خطوط انتقال فشار قوي با استفاده از امواج سيار منتشر […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads