جست و جو مقالات

دسته بندی

كاربرد ضرايب حساسيت در الگوريتم ژنتيك جهت بهبود روند برنامه ريزي سيستم انتقال

در اين مقاله يك روش جديد بر پايه الگوريتم ژنتيك جهت حل مسئله... read more

Post

تعيين تعداد و استقرار بهينه دستگاه هاي اندازه گيري فلش ولتاژ در شبكه هاي قدرت

هدف اين مقاله بهينه سازي اندازه گيري فلش ولتاژ در سيستمهاي توزيع و انتقال […]

read more

Post

طراحي بهينه فيلترهاي اكتيو هيبريد با استفاده از الگوريتم تفاضل تكاملي براي بارهاي صنعتي مختلف

در اين مقاله، توربين بادي سرعت -متغير با امكان كنترل زاويه پيچش پره ها، […]

read more

Post

بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي موتور الكتريكي

مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه سيستم هاي موتور الكتريكي […]

read more

Post

مطالعه روش های مختلف طراحی موتور های با آهنربای دائمی در کاربرد های سرعت پایین با هدایت مستقیم

هدف این مقاله بررسی و مقایسه روش های مختلف طراحی موتور های کم سرعت […]

read more

Post

جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع به كمك ضريب تعلق بار و با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

گزينش مكان پست فوق توزيع يكي از مسائل پيچيدهايي است كه در روند طراحي […]

read more

Post

جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع به كمك ضريب تعلق بار و با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

گزينش مكان پست فوق توزيع يكي از مسائل پيچيد هايي است كه در روند […]

read more

Post

بكارگيري روشهاي تكاملي در بهينه سازي دكلهاي مشبك

مورچگـان، و يـا شـبكبرجهاي مشبك فلزي با روشهـا و آيـيننامـههـاي مختلفـي طراحي ميشوند. طراحي […]

read more

Post

تنظيم مناسب پارامترهاي PSSبا استفاده از الگوريتم ژنتيك چند منظوره MOGAو تابع انرژي لياپانوف براي بهبود پايداري سيستم قدرت با در نظر گرفتن TCSC

كه روش ارادر اين مقاله روش جديدي براي بهبـود پايـداري سيسـتمهاي قدرت با استفاده […]

read more

Post

به كارگيري مهندسي ارزش در بهينه سازي روشنايي معابر

با توجه به سهم قابل توجـه روشـنايي معـابر در پيـك بـار و اهميت كاهش […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads