جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوريتم هايبريد در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محي طهاي با عدم قطعيت

در اين مقاله، الگوريتمي موثر به منظور برنامه ريزي توسعه... read more

Post

ارزيابي نقش تلفات در برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال در محيط هاي با عدم قطعيت به كمك الگوريتم ژنتيك بهبود يافته

امروزه با رشد فزاينده مصرف انرژي الكتريكي، نيـاز بيشتري به مديريت صـحيح و برنامـهريـزي […]

read more

Post

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال بمنظور برقراري معاملات بازار برق و تامين قابليت اطمينانn-1

در اين مقاله روشي براي برنامه ريزي توسـعه انتقـال ارائـه مي شود كه مي […]

read more

Post

برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال به منظور تامين رقابت و قابليت اطمينان مورد نياز

در اين مقاله، مساله برنامه ريزي توسعه انتقال به صورت يـك مساله بهينه سازي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads