جست و جو مقالات

دسته بندی

يك استراتژي و روش جديد براي توسعه شبكه انتقال در ساختار رقابتي صنعت برق

شبكه انتقال در بازار برق رقابتي نقش مهمي ايفا مي كند. در... read more

Post

برنامه ريزي بهمدار آمدن واحدهاي نيروگاهي با در نظر گرفتن قيود امنيت و قابليت اطمينان در سيستمهاي قدرت مدرن

مسئله به مدار آمدن واحـدها 1يكـي از مهمتـرين برنامـههـاي اقتصادي در سيستم قدرت به […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 86 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads