جست و جو مقالات

دسته بندی

مدلسازي باتريها به منظور بررسي راندمان شارژ در سيستمهاي شارژ خورشيدي

در اين مقاله با معرفي مدل امپدانسي باتري، عملكرد باتريها... read more

Post

جستجوي مقدار ماكزيمم توان پيل سوختي در سيستم هيبريد پيل سوختي/ باتري

قابليت توليد توان در پيلهاي سوختي محدود است، بنـابراين تعيين شرايط كاركرد پيلهاي سوختي […]

read more

Post

مقايسه آناليز فنی اقتصادي سيستمهاي انرژي مستقل از شبكه در سايت طالقان و بررسي آنها با استفاده از نرم افزار شبيه ساز HOMER

توجه به نيـاز روزافـزون جهـان بـه انـرژي و همچنـين محدود بودن منابع انرژي فسيلي، […]

read more

Post

Uبهبود تثبيت ولتاژ در تركيب ژنراتورهاي بادي و فتوولتائيك مستقل از شبكه توسط سوپر خازن ها

با توجه به كاهش منابع فسيلي , مسائل زيست محيطي و توسعه پايدار در […]

read more

Post

طراحي و پياده سازي فيلتر مقاوم توسعه يافته، براي تخمين حالت شارژ باتري ليتيوم-يون در سامانه هاي تركيبي ذخيره ساز انرژي

در اين مقاله، روشي نو براي تخمين حالت شارژ » State «of Chargeباتري ، […]

read more

Post

طراحي كنترلكننده مود لغزشي مبدل باتري براي استفاده در يك سيستم تركيبي

در اين مقاله يك سيستم توليد انرژي تركيبي مورد بررسي قرار ميگيرد. سيستم مورد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads