جست و جو مقالات

دسته بندی

ارائه روشي جديد مبتني بر الگوريتم PSO براي طراحي بهينه ترانسفورماتور جريان نوع حفاظتي

رانسفورماتور جريانCT حفاظتي نقش مهمي در حفاظـت مطمئن از... read more

Post

طراحي كنترل كننده براي كنترل فركانس در شبكه غيرخطي دو ناحيه اي سيستم قدرت با استفاده از روش تركيبي اتفاقي

با وجود رشد و گسترش انواع كنترل كننده هاي صنعتي ، نوع PID آن […]

read more

Post

بهبود پايداري گذراي سيستمهاي AC-DC به كمك طراحي مناسب كنترلكننده توان VSC-HVDC

شده است مهمترين بخش يك سيسـتم انتقـال HVDCكـه تعيـين كننـده رفتار استاتيكي و دينـاميكي […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ماشين سنكرون با استفاده از الگوريتم PSO بهبود يافته توسط تخمينگر حداقل مربعات

تخمين و تعيين پارامترهاي ديناميكي ماشينهاي سـنكرون بـا دقت كافي و با هدف كنترل […]

read more

Post

تنظيم همزمان رله هاي ديجيتالي جريانزياد و ديستانس با استفاده از الگوريتم PSOتركيبي با تئوري آشوب

براي حفاظت يك شبكه قـدرت بايـد رلـههـاي حفـاظتـي در كمترين زمان ممكن ناحيه خطا […]

read more

Post

جايابي و مقداريابي بهينه منابع توليد پراكنده با استفاده از دو الگوريتم GA و PSO با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و صرف كمترين هزينة ممكن

بحث تأثيرات مفيد استفاده از منابع توليد پراكنـده DGدر سالهاي اخير در اكثر مباحث […]

read more

Post

اندازه يابي بهينه يك نيروگاه مختلط بادي- خورشيدي با استفاده از الگوريتم PSO

در اين مقاله يك نيروگاه مختلط بادي-خورشيدي جهت تامين يك الگوي بار نمونه طراحي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads