جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين متغيرهاي حالت مدل كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشـرده كويـل ابررسـاناي ذخيـره سـاز انـرژي... read more

Post

طراحي مفهومي كويل تروئيدي مارپيچي در تعامل با اينورتر منبع ولتاژ با استفاده از الگوريتم هاي كلاسيك

هستند را دارا مي بااين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي […]

read more

Post

مدلسازي و شناسايي پارامترهاي كويل تروئيدي مارپيچي با استفاده از الگوريتم حداقل مربعات بازگشتي

اين مقاله مدل كويل تروئيدي مارپيچي ابررساناي ذخيره سـاز انرژي مغناطيسي را ارائه مـي […]

read more

Post

طراحي كويل سلونوئيدي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي با استفاده از الگوريتمهاي بازگشتي

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژيم مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

Post

طراحي مفهومي كويل سيستم SMESاز نوع اينورتر منبع جريان با استفاده از فيلتر كالمن

اين مقاله مدل فشرده كويل ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي ، (SMES) 1را ارائه […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 87 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 30 downloads