جست و جو مقالات

دسته بندی

مقايسه ساختارهاي گوناگون مزارع بادي با اتصال ACيا DCبه شبكه از ديدگاه اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه

از آنجايي كه توليد انرژي توسط توربينهاي بـادي بـه عنـوان... read more

Post

يك تجربه موفق در انجام مطالعات كم باري در سيستم هاي به هم پيوسته قدرت

كاربرد شبكه كمبـاري در انجـام مطالعـات جايـابي راكتـور، آنـاليز پايداري ولتاژ و موارد مشابه […]

read more

Post

مدل هاي برقگير در مطالعه هماهنگي عايقي در خطوط هوايي ناشي از اصابت صاعقه

بررسي اضافه ولتاژ صاعقه در هماهنگي عايقي در خطوط هوايي و پستهاي منتهي شده […]

read more

Post

بررسي مشكلات برقگيرها در شبكه توزيع نيروي برق استان بوشهر

استفاده از بر قگيرها در شبكه توزيع جهت مهار اضافه ولتاژها روشي است كارا، […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads