جست و جو مقالات

دسته بندی

پايش اتوماسيون توزيع با استفاده از مدل سازي پتري نت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - پايش اتوماسيون توزيع... read more

Post

بررسي امنيت تبادل اطلاعات با پروتكل هاي موجود

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – بررسي امنيت تبادل اطلاعات با پروتكل […]

read more

Post

ارزيابي فني و اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق

رشد روز افزون جمعيت شهري و به تبع آن گسترش بيش از پيش مناطق […]

read more

Post

معرفي و تحليل سيستم جديد اندازهگيري ميزان مصرف انرژيِ AMI

در اين مقاله سيستم جديد اندازهگيري ميزان مصرف انرژي كه منجر به ارائه خدمات […]

read more

Post

تجديد پيكربندي سيستمهاي توزيع بر مبناي شاخصهاي قابليت اطمينان

قابليـت اطمينـان سيـستمهـاي توزيـع انـرژي الكتريكـي كـه گستردهترين بخش سيستم قدرت به شمار مـيآيـد، […]

read more

Post

طراحي و ساخت مودم بهينه جهت انتقال داده از طريق خطوط فشار متوسط براي استفاده در اتوماسيون توزيع

شبكه هاي توزيع عليرغم داشتن مشخصه هائي نظير تضعيف سيگنال، نويز و تغييرات امپدانس […]

read more

Post

بررسي فني و اقتصادي اجراي زيرسيستم اتوماسيون توزيع در شبكه هوشمند با استفاده از معيار AIEE

AIEEبعنوان شاخص ميزان سالانه انرژي الكتريكي تزريق شده به شبكه توزيع مي تواند معيار […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads