جست و جو مقالات

دسته بندی

حذف تنش فشاري در ساختار پيشرفته كويل سيستم ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي

بـا توجـه بـه اينكـه محاسـبات انـدوكتانس كويـل تروئيـدي... read more

Post

مطالعه رفتاري تنش در كويل هاي تروئيدي، سلونوئيدي و تروئيدي مارپيچي با ساختار حلقه اي يكسان

در اين مقاله نشان داده مي شود كه كويل تروئيـدي مـارپيچي در مقايسـه بـا […]

read more

Post

محاسبات اندوكتانس ساختار پيشرفته كويل سيستم ابررساناي ذخيره ساز انرژي مغناطيسي

در اين مقاله روابط اندوكتانس خودي و متقابل كويل تروئيدي مارپيچي در شرايط ابررسانايي […]

read more

Post

ساخت پودر سراميكي پايه بيسموت، جهت مصرف در سيم ابررسانا

امروزه تهيه مواد ابررسانا با دماي گذار بالا (نزديك به دماي محيط) همچون مواد […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 90 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads