جست و جو مقالات

دسته بندی

افزايش حاشيه امنيت پايداري ولتاژ و براساس آناليز حساسيت شبكه عصبي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - اصلاح الگوي بار به... read more

Post

حساسيت براي سيستم هايبريد مستقل از شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بهينه سازي و آناليز حساسيت براي […]

read more

Post

جايابي بهينه خازن هاي ثابت و سوييچ شونده

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – جايابي بهينه خازن هاي ثابت و […]

read more

Post

ارزيابي بهنگام امنيت ديناميكي سيست مهاي قدرت با استفاده از شبكه عصبي

در اين مقاله روش جديدي براي ارزيابي امنيت ديناميكي سيستمهاي قدرت ارائه گرديده است […]

read more

Post

كاربرد ضرايب حساسيت در الگوريتم ژنتيك جهت بهبود روند برنامه ريزي سيستم انتقال

در اين مقاله يك روش جديد بر پايه الگوريتم ژنتيك جهت حل مسئله برنام […]

read more

Post

طراحي شبكه توزيع در چند سطح ولتاژ با استفاده از الگوريتم تعيين سطح تغذيه

طراحي شبكه هاي توزيع از جمله مسائلي است كه فاكتورهاي زيادي چون پيش بيني […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي- فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان […]

read more

Post

پيش بيني كوتاه مدت بار الكتريكي با تاكيد بر روزهاي خاص توسط سيستم عصبي – فازي با اعمال قيمت در سيستم تجديد ساختار يافته

در اين مقاله ضمن ارائه نتايج آناليز حساسيت بار به دما و قيمت زمان […]

read more

Post

روشي نوين براي ارزيابي بهنگام حاشيه امنيت ديناميكي سيستم هاي قدرت بكمك ويژگي حساسيت شبكه عصبي تحليلگر امنيت

در اين مقاله روش جديدي مبتني بر كـاربرد شـبكه عـصبي براي ارزيابي حاشيه امنيت […]

read more

Post

تدوين مدل اقتصادي راهاندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي مشتركين خانگي در مقايسه با شيوه سنتي قرائت در ايران و تحليل آن

طي چنـد سـال اخيـر در ايـران، سيـستمهـاي قرائـت خودكـار مشتركين مورد توجه چندي از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 88 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 31 downloads