جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين زاويه بار ژنراتور سنكرون با پارامترهاي ديناميكي نامعلوم و با استفاده از سيگنالهاي آزمايش درحين كار

در اين مقاله يك روش جديد براي تخمين سيگنال زاويـه بـار مدل... read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون با روش كمترين مربعات غيرخطي و با استفاده از آزمايش درحين كار

در ايـن مقالـه يـك روش جديـد بـراي تخمـين پارامترهـاي ديناميكي ژنراتور سنكرون بر اسـاس […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون واحد كرافت نيروگاه يزد با استفاده از آزمايش افول جريان مستقيم و اعتبار سنجي با آزمايش درحين كار

در اين مقاله تئوري و روند انجام آزمايش افول جريان مستقيم و تخمين پارامترهاي […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 81 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 28 downloads