جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي بهينه موتور سنكرون خطي آهنرباي دائم شياردار به منظور بهبود چگالي نيروي رانش و كاهش نيروي دندانه اي

با توجه به اينكه يك موتـور سـنكرون خطـي آهنربـاي دائـم شياردار... read more

Post

كاربرد روش تفاضل محدود حوزه زمان FDTDدرتعيين پاسخ فاز موج بازتابي ازعناصر يك آرايه بازتابي ميكرواستريپي

در اين مقاله پراكندگي موج مسطح تابيده به يك آرايه نامحدود ميكرواستريپي كه از […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 74 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 26 downloads