کلاسه بندی بافت با استفاده از بعد فرکتال

در اين مقاله با استفاده از دو روشDifferential Box Relative Differential Box  وCounting(DBC) ounting(RDBCب عد مالتي فرکتال ۴بافت سطح خاکستری از مجموعه بافتهای دانشگاه Ouluمحاسبه می- شود. در اين مقاله ابتدا افزونگی دادههای روش DBC محاسبه ميشود. سپس با استفاده از متد KNNنتايج کلاسه- بندی بافتها با استفاده از هر دو روش بيان ميشود. همچنين نتايج کلاسه بندی دو روش به ازای تعداد بيتهای مختلف سطح خاکستری و حساسيت روشها به کيفيت تصوير
مقايسه ميشود. در نهايت نتايج كلاسهبندي با استفاده از بعد مالتيفركتال، با نتايج دو روش ديگر كلاسهبندي بافت كه عملكرد بهتري در مقايسه با روشهاي ديگر تشخيص بافت داشتهاند، مقايسه شده است. نتايج کلاسهبندیها نشان میدهد روش RDBCميتواند بافتها را با دقت بسيار بالايي تفکیک کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *