پيشنهاد راهكارهايي جهت كاهش حوادث ترانسفورماتورها در شبكه هاي توزيع بر اساس مطالعات آماري از ترانس هاي توزيع معيوب شده

اين مقاله به بررسي عيوب ترانسفورماتورها درشبكه هاي توزيع برق هاي منطق هاي ايران پرداخته ،و عيوب ترانسفورماتورهاي توزيع معيوب شده در چند كارگاه تعميرات  ترانسفورماتور را دسته بندي كرده،وآن ها راباآماري ازترانسفورماتورهاي معيوب شده درشبكه هاي توزيع مقايسه نموده، سپس عواملي را كه باعث وقوع اينگونه حوادث  شده را مورد تجزيه و تحليل قرارداده و در نهايت راهكارهاي مناسب را جهت كاهش حوادث مشابه در شبك ههاي توزيع برق هاي منطقه اي ايران پيشنهاد داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *