يك روش ساده جديد براي مكان يابي TCSCو TCPARبر مبناي ضرايب حساسيت با هدف افزايش امنيت سيستم قدرت

آن براي يك شبكه نمر اين مقاله يك روش جديد براي جايابي بهينه اداوات FACTSبر مبناي پخش بار DCارائه شده است. براي اين منظور در ابتدا اين ادوات در روش پخش بار DCمدل سازي شده اند سپس بر اساس مدل بدست آمده رابطه اي براي توان جاري شده در خطوط مختلف ارائه شده است. بر اين مبنا، شاخص عملكرد سيستم محاسبه شده است و مكان يابي عنصر FACTSمورد نظر بر اساس ضرايب حساسيت اين شاخص عملكرد نسبت به قرار گيري آن در خطوط مختلف هنگام وقوع وقفه در سيستم انجام شده است. اين روش در مقايسه با ساير روش هاي موجود بسيار ساده بوده و حجم محاسبات بسيار كمي دارد. براي بررسي عملكرد اين روش شبيه سازي  آن براي يك شبكه نمونه ارائه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *