نمايش تأثير UPFCبر منحني بارپذيري Tie-line

يكي از راهكارهـاي افـزايش ظرفيـت انتقـال شـبكه اسـتفاده از ادوات FACTSاسـت. كنتـرلكننـده UPFCبـه عنوان جامعترين اين ادوات داراي قابليـت منحصـر بفـردي در افزايش ظرفيت انتقال يك خط است. در اين مقاله با استفاده از مدل منبع ولتاژ UPFCبه بررسـي تـأثير UPFCبـر منحنـي بارپذيري Tie-lineپرداخته مـيشـود و سـپس تـأثير عوامـل مختلف بر آن مورد بررسي قرار ميگيرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *