موقعيت تلفات در شبكه هاي توزيع با حضور مول Ѕدهاي پراآنده DG

تلفات الكتريكي باعث تحميل خسارات بسيار زيادي به صنعت برق مي گردد. لذا آاهش اين تلفات در شبكه، امري ضروري و اجتناب ناپذير است. در همين راستا، اين مقاله تأثير مول ّدهاي پراآنده بر موقعيت تلفات الكتريكي شبكه هاي توزيع را در يك محيط تجديد ساختار يافته بررسي مي آند. در اين مقاله، ابتدا تلفات شبكه توزيع بدون حضور DGبراي مصرف آنندگان )يا توليد آنندگان( بدست آورده سپس تغيير تلفات، در نتيجه تأثير ورود اين مول ّدها به شبكه را محاسبه مي آنيم. بررسي نتايج شبيه
سازي انجام شده در يك شبكه توزيع آزمايشي، بيانگر ميزان آاهش تلفات آل Дشبكه مي باشد. همچنين، از روش ارائه شده در اين مقاله مي توان جهت تعيين تعرفه در شبكه هاي توزيع استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *