مقايسه عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل موازي تحت مشخصات 3 GPP WCDMA

عملكرد چندين تكنيك حذف تداخل بصورت موازي ) (PICبر روي انتقال كانالهاي چند مسيره محو شده تحت شرايط 3GPPWCDMAكه شامل يك ساختار از آنتن هاي آرايه اي مي باشد را بررسي مي كيم. شرايط به گونه اي مي باشد كه فاكتور پراكندگي مي تواند پايين باشد بطوريكه تداخل دسترسي چند گانه را تشديد مي كند. از طريق شبيه سازي هاي كامپيوتري، PICو آنتن هاي آرايه اي براي بدست آوردن گين قابل توجه در عملكرد انتقال يا ظرفيت سيستم در اين حالت ، نشان داده شده است. سه تصميم خوب براي PICقابل توجه است. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه عملكرد دريافت سيگنال به وضوح با نرم بودن تصميم گيري بهبود مي يابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *