مقايسه دو روش شبكه پتري و شبكه عصبي مصنوعي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مقايسه دو روش شبكه پتري و شبكه عصبي مصنوعي براي تخمين بخش خطاديده در سيستمهاي قدرت

دانلود مقاله : مقايسه دو روش شبكه پتري و شبكه عصبي مصنوعي براي تخمين بخش خطاديده در سيستمهاي قدرت

تشخيص خطا در سيستمهاي قدرت همچنان به واسطه سرعت و دقت مورد نياز براي اين كار مورد حل كامل قرار نگرفته است. در همين راستا خطاهاي پنهان ناشي از  بد عمل كردن مدارشكنها و هشدارهاي غلط ناشي از رلهها و بروز خطاهاي متعدد نيز از بزرگترين مشكلات در مونيتورينگ شبكه ميباشد. به دنبال وقوع يك خطا در  سيستم قدرت، اپراتور بايستي فوراً منطقه تحت تأثير را به حالت اوليه بازگرداند و يا اينكه حداقل مسير قابل قبولي براي عبور قدرتي كه پيش از وقوع حادثه از تجهيزات  معيوب جاري بود بر پا نمايد.در اين مقاله به منظور مدلسازي و تشخيص خطا و محل آن در سيستمهاي قدرت از شبكه هاي پتري استفاده شده است. در اين روش  استدلالي، چگونگي استفاده از اطلاعات وضعيت سيستم حفاظتي براي تخمين بخش خطا ديده سيستم قدرت، توسط شبكههاي پتري فرمول بندي شده است . اين فرايند استدلالي ميتواند بر اساس شبكههاي پتري، به طور گرافيكي نمايش داده شود و توسط عمليات ماتريسي اجرا شوند. اكتساب اطلاعات توسط RTU هاي  سيستمهاي SCADA ، شامل سيگنال تريپ رله ها و سيگنال وضعيت مدارشكنها بعنوان ورودي مدلهاي تشخيص خطا ميباشند . همچنين در اين مقاله روش پيشنهادي با روش شبكه عصبي مصنوعي مقايسه شده است. با استفاده از شبكههاي پتري زمان پردازش اطلاعات كاهش يافته و همچنين دقت فرآيند تشخيص افزايش مييابد. روش اعمال شده، عليرغم سادگي، امكان مونيتورينگ سلسله مراتبي سيستم قدرت را فراهم مي سازد.

احمد عاشوري
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد خدابنده، گروه برق
خدابنده، ايران

ابوالفضل جليلوند
گروه مهندسي برق
دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان
زنجان، ايران

امير باقري
گروه مهندسي برق
دانشكده مهندسي دانشگاه زنجان
زنجان، ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *