شبكه عصبي مصنوعي

شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري همزمان یون

شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري همزمان یون

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – استفاده از شبكه عصبي مصنوعي به منظور اندازه گيري همزمان یونهای آلمینیوم و آهن :

حضور توامان يونهاي آهن و آلومينيوم در آب درام بويلر نيروگاههاي سيكل تركيبي اين نياز را ايجاد ميكند كه بتوان با

ارائه روشي مناسب هر دو گونه را به صورت همزمان اندازه گيري نمود. در اين تحقيق با حذف اسيد آسكوربيك به عنوان

عامل پوشاننده براي آهن، دو گونه آهن و آلومينيوم در حضور هم اندازه گرفته شدند.

در اين روش پس از بهينه سازي كليه فاكتورهاي مهم، با انجام آزمايشات مطابق با شرايط بهينه، طيف جذبي

محلول در طول موج  270 تا 600 نانومتر و با استفاده از سل 1سانتيمتري قرائت شد.

پس از ساختن مدل مناسب با كمك شبكه عصبي مصنوعي و ارزشگذاري مدل،

نمونه هاي مختلف سيكل آناليز گرديد. روش به خوبي قادر است آهن و آلومينيوم را به ترتيب

در رنج غلظتي 0.08-1.6 و 0.8-0.05ميلي گرم بر ليتر محاسبه نمايد . روش حاضر توانست نتايج قابل اعتمادي بخصوص جهت اندازه گيري

آلومينيوم در قسمتهاي مختلف سيكل ارائه مي نمايد.

خوردگي آهن عمدتا مي تواند ناشي از عواملي از جمله ، PH نامناسب آب، وجود اكسيژن محلول، رسوب

محصولات خوردگي، وجود عامل قليا، حضور ناخالصي هاي موجود در آب و جريان سريع سيال باشد .

 

مسعود روحاني مقدم، حسين حق پرست، فروغ آقايي
شركت مديريت توليد برق يزد
ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *