مقاله برسی مجموع اعوجاج هارمونیک THD بر روی خطوط برق

یكي از مسائل و مشكلات كیفیت برق در سیستمهاي توزیع ، فوق توزیع و انتقال ، مسئله هارمونیكها است كه توجه زیادي را به خود جلب كرده است . شركت هاي برق باید تمهیداتي را ارایه كنند تا از آسیب دیدگي تجهیزات مشتركين ، اعم از خانگي و صنعتي جلوگيري شود . از طرف دیگر با توجه به اینكه ايجاد یك موج كاملا سینوسي از طرف شركتهاي برق نميتواند تضمين شود ، لذا مشتركين باید اعوجاجات تولید شده توسط تجهیزات خود را محدود كنند .

چندین نوع اندازه گيري معمولي براي نشان دادن حجم و اندازه هارمونیك یك شكل موج توسط یك عدد وجود دارد . یكي از اغتشاش هارمونیكي T.H.D است ، كه ميتوان آن را براي ولتاژ یا جریان بدست آورد .

T.H.D مقدار موثر مولفه هاي هارمونیكي یك موج مغشوش شده است و نشانگر مقدار انرژي گرمایي هارمونیكها نسبت به مقدار اصلي است . وقتی جریان بار اعوجاج دار شد یعنی شکل موج سینوسی آن دچار انحراف شده و می توان آن را هارمونیک یا غیر هارمونیک شرح داد .

بیشتر وسایل جدید به کیفیت ولتاژ و بار خطی حساس هستند و به همین جهت در این مقاله کیفیت نیرو را مورد بررسی قرار دادیم .

تحقیق توسط :
نادر ایرانپور – یونس محبی – محسن رحیمی – میثم ملکی
استاد راهنما :
آقای خواجه وند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *