معرفي يك روش جديد براي جايابي بهينه STATCOM در شبكه هاي توزيع واقعي با استفاده از آناليز حساسيت توسط DIgSILENT

شهر خرمدره در اين مقاله يك روش جديد براي جايابي و مقداريابي بهينه جبرانساز استاتيكي STATCOMارائه شده است. جايابي جبرانسازها با استفاده از روش آناليز حساسيت و مقداريابي sizing اين تجهيزات با استفاده از الگوريتم ژنتيك انجام شده است. از مدل ميانگين براي مدلسازي دقيق تلفات در مطالعات جايابي استفاده شده است. شبيه سازيهاي انجام گرفته در اين مقاله با استفاده از نرم افزار DIgSILENTصورت گرفته و همچنين براي پياده سازي الگوريتم هاي پيشنهادي از زبان برنامه
نويسي اين نرم افزار يعني DPLاستفاده شده است. شبكه نمونه انتخاب شده براي تست الگوريتم يك شبكه نمونه واقعي يعني شبكة توزيع 20کیلو ولت شهر خرم دره در استان زنجان میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *