معرفي يك الگوريتم تخمين نوين براي رديابي آني مؤلفه هاي متقارن ولتاژ در DVR

مورد تحليـل و در ايـن مقالـه روشـي جديـد بـراي تخمـين آنـي Online مؤلفه هـاي متقـارن ولتـاژ شـبكه، بـا هـدف اسـتفاده از آن در اسـتراتژي كنتـرل بازيـاب دينـاميكي ولتـاژ  DVRپيشـنهاد ميگردد؛ كه قادر خواهد بود هر يك از تواليهاي مثبت، منفي و صفر ولتاژ را بطور دقيق و سريع استخراج نمايـد. عملكـرد روش پيشنهاد شده با برخي از مهمترين الگوهاي تخمـين، بـا پياده سازي هر يك از آنها در محيط ،Matlab/Simulinkبـه تفصيل مورد مقايسه قرار گرفته و بدين ترتيب بكارگيري ايـن الگو در استراتژي كنترل DVRبا توجه به خصوصيات مـورد انتظار از اين جبرانسـاز تأييـد مـيگـردد. بـر اسـاس الگـوي تخمين پيشنهادي، استراتژي كنترل نويني مطرح مـيشـود كـه
DVRرا قادر به جبران انواع كمبود ولتاژ مـينمايـد. عملكـرد استراتژي مزبور با شبيهسازي DVRدر يك شبكه توزيع بـه كمك نرم افزار PSCAD/EMTDC مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *