معرفي و تحليل سيستم جديد اندازهگيري ميزان مصرف انرژيِ AMI

در اين مقاله سيستم جديد اندازهگيري ميزان مصرف انرژي كه منجر به ارائه خدمات بهتر به مشتركين صنعت برق مـيشـود، معرفي شـده اسـت. AMI1نسـل جديـد و پيشـرفته سيسـتم اندازه گيري است كه علاوه بـر مزايـاي ،AMR2داراي مزيـت امكان ارتباط دوطرفه بين مشتري و صنعت برق ميباشد. ايـن امر منجر به تصحيح الگوي مصرف برق و ايجـاد تـوازن بـين توليد و مصرف تـوان الكتريكـي خواهـد شـد. بـا توجـه بـه مزيتهاي متعدد اين سيستم و صرفهجويي قابل توجهي كه با استفاده از آن در هزينههـاي صـنعت بـرق حاصـل مـيشـود، سرمايه گذاري در اين زمينه و پيادهسازي هر چه سـريعتـر در ایزان توصیه میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *