معرفي استاندارد IEC 870-3 و طراحي وروديها و خروجيهاي پايانه راه دور RTU مطابق با اين استاندارد

يك مجموعه استاندارد براي تجهيزات و سيستمهاي كنترل از راه دور Telecontrolارائه كرده است. استاندارد IEC 870-3ويژگيهاي الكتريكي اينترفيس بين قسمتهاي
مختلف يك سيستم كنترل از راه دور را بيان ميكند. سيستم ،2SCADAنمونهاي از يك سيستم كنترل از راه دور است كه در آن پايانه راه دور 3RTUبعنوان يك تجهيز
،Telecontrolوظيفه جمعآوري اطلاعات فيلد )نيروگاهها و پستهاي شبكه برق( و ارسال آن از طريق محيطهاي مخابراتي به مركز كنترل و همچنين دريافت فرمانهاي مركز كنترل و اعمال آنها به پروسه تحت كنترل را برعهده دارد. از آنجائيكه سيگنالهاي تعريف شده بوسيله استاندارد IEC 870-3بايستي از طريق پايانه راه دور با تجهيزات فيلد
ارتباط برقرار كنند، بنابراين در ساختار پايانه راه دور، سيگنالهاي ورودي و خروجي و نيز كانالهاي ارتباط داده را به گونهاي طراحي ميكنند كه امكان اتصال آن به شبكه اسكادا مطابق با استاندارد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *