مطالعه اثر همجواري خطوط 132kvو 20 kvدر منطقه عسلويه

خط 132 kvمنطقه عسلويه كـه بـه صـورت خـط هـوايي بـا دكلهاي تلسكوپي در حال اجراست، در دو قطعه از مسـير بـه طولهاي 1/5 kmو 2 kmبا خط 20 kvموجود شركت توزيع تلاقي خواهد داشت. محدوديت فضا در اجرا، رعايـت حـريم خط 132 kvرا غير ممكن نموده است. اگر چه در نظر اسـت در اين دو قسمت از كابـل خودنگهـدار بـراي شـبكه 20 kv استفاده شود، اما به دليل نزديكي اين دو خط، بررسي اثر القاي الكتريكـي و مغناطيسـي خـط 132 kVروي خـط 20 kVدر شرايطي كه خط برقدار است و به مصرف كننده متصل اسـت و همچنين در شرايطي كه براي تعمير و نگهداري بيبرق شده است ضروري ميباشد. در اين مقاله علاوه بر تحليـل مسـايل ذكر شده، اثر غلاف كابل و وقوع اتصال كوتاه در شبكه132 بررسی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *