مديريت تراكم و بهبود پايداري ولتاژ سيستم قدرت با استفاده از TCSC

شبكه انتقال بعنوان بستر اصلي رقابت در بازار برق بـوده و در عــين حــال يكــي از عوامــل محدودســاز رقابــت ميباشــد. محدوديت ناشي از تراكم خطوط انتقال و همچنين محدوديت پايداري ولتاژ محدوديتهاي بسـياري را بـراي فضـاي رقـابتي بازار برق ايجاد مي نمايند. ادوات FACTsبـا توانـايي تغييـر مشخصه راكتانسي خطوط اتتقال قادر به كنترل پخـش بـار و رفع تراكم و همچنين افزايش حد پايـداري ولتـاژ شـبكه مـي باشند. در اين مقاله با استفاده از جبرانسازي راكتانس خطـوط و اصلاح ساختار شبكه توسط TCSCسـعي شـده اسـت كـه تراكم خطوط  و پايداري ولتاژ شبكه بهبود يابند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *