مدل Simulinkاثر همودياليز روي بدن انسان

در اين مقاله مدل شبيه سازي بدن انسان شامل سيستم قلبي عروقي، سيستم جابجايي آب و يونها و اوره در بدن و سيستم فيدبك اتوماتيك خود تنظيم بدن ANSو اثر همودياليز بر روي بدن انسان )شامل آبگيري Ultrafiltrationو غلظت يونها و اوره در مايع همودياليز و فلوي خون در غشا همودياليز(؛ با هدف توانايي بررسي و آناليز روشهاي كنترلي مختلف و تاثير تغيير پارامترها و عوامل مختلف ناشي از همودياليز بر روي وضعيت هموديناميكي بيمار، ارائه شده است، كه بر اساس جعبه ابزار Simulinkنرمافزار ® MATLABطراحي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *