مدل سازي سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر با استفاده از نرم افزار Fluent

در اين مطالعه سيستم خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر بطور نسبتاً كامل با در نظر گرفتن مبدلها، لوور، پيك كولرها، فنهاي پيك كولر و برج مدلسازي شـده و معـادلات حـاكم بـه روش حجم محدود ) (Finite Volumeتوسط يك نرمافزار CFD ) (Fluent Ver. 6حل مـيگـردد. در ايـن مـدل سـه بعـدي تركيب پديده جريان هوا با انتقال حـرارت شـبيه سـازي شـده اسـت و از يـك مـدل متخلخـل ) (Porous Modelبـراي بررسي افت فشار در طول مبدلها و لوور اسـتفاده شـده اسـت. همچنين ميزان حرارت مبادله شده در مبدلها بصورت (Heat ) Source Modelو فــــن پيــــك كــــولر بــــصورت ) (Fan Modelو با توجـه بـه توانـاييهـاي نـرمافـزار مـدل شدهاند. درنهايت مدل ساخت شـده شـامل 1,809,505المـان چهارضــلعي غيــر ســاختار يافتــه -(Tetrahedral Un  ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *