مدل جامع كنترلكننده تركيبي UPFC/SMES

براي رفع محدوديت UPFCدرتزريقتـوان اكتيـو بـه شبكه ميتوان آنرا با عناصرذخيرهكننده انرژي تركيبنمـود. درايـن مقاله براي اولين بار تركيب UPFCبـا سيسـتمذخيـرهكننـده انـرژي SMESمعرفي شده ومدلآتور مورد بررسي قرارخواهدگرفت. براي مدلسازي اين تركيب ابتدا مدل  UPFCبدست مـيآيـد و سـپسبـا انتخاب مبدل مناسب براي اتصال SMES  بـه UPFC  مـدلآننيـز بدست ميآيد. درنهايت باتركيب ايندو مدل به مـدليجـامعبـراي UP FC/SMESدست مييابيم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *