مدلسازي مبدلهاي حرارتي نوع Forgo T60با استفاده از نرمافزار Fluent

مبدلهاي حرارتي Forgo T60از نوع مبدلهاي حرارتي فشرده بوده و در سيستم هاي خنك كننده خشك غيرمستقيم هلر كاربرد دارند. با توجه به استفاده روزافزون اين سيستم در صنايع نيروگاهي كشور شناخت دقيقتر و كاملتري از عملكرد اين مبدل بسيار لازم ميباشد. pan>در ادامه جهت كنترل كار، نتايج بدست آمده با نتايج استخراج شده از محاسبات تحليلي بدست آمده از حل معادلات و منحني هاي صاحب دانش فني مقايسه و تحليل گرديده است. جـنس يـك مبـدل حرارتـي فـشرده از نـوع Forgo T60از آلومينيم AL 99.5بوده كه به روش هـاي شـيميايي جهـت جلــوگيري از خــوردگي داراي پوشــش MBVمــي شــود و مشخصات كلي ابعادي آن بشرح زير مي باشد:
فاصله بين دو پره 2/88 mm
ضخامت پره 0/3 mm
طول پره 598 mm
عرض پره 150 mm
قطر خارجي لوله ها
17/75 mm expansion – قبل از
18/6 mm expansion – بعد از
ضخامت لوله 0/75 mm

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *