مدلسازي خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – مدلسازي خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

دانلود مقاله : مدلسازي خطاي امپدانس بالا در شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي

خطاي امپدانس بالا(HIF ) ، به اتصال الكتريكي ناخواستة ميان يك هادي برقدار و يك جسم خارجي غيرهادي گفته ميشود. انواع متداول خطاهاي امپدانس بالا هنگامي  رخ مي دهد كه هاديهاي سيستم توزيع با شاخه هاي درختان، ديوارهاي بتني و سطح زمين تماس پيدا كنند. تشخيص اين نوع خطا توسط تجهيزات حفاظتي متداول  موجود در سيستم هاي توزيع انرژي الكتريكي بسيار مشكل ميباشد، چرا كه وقوع آن تنها منجر به افزايش كمي در مقدار جريان بار مي شود كه معمولاً به اشتباه به  صورت افزايش معمول در ميزان جريان بار تلقي ميشود. با اين وجود، راه حل هاي موثر و گوناگوني براي مقابله با اين نوع خطا وجود دارد . مدل سازي هرچه دقيقتر و كاملتر HIF جهت پيش بيني پاسخ گذراي سيستم قدرت بسيار حائز اهميت ميباشد. يكي از نتايج مهم ارائه يك مدل كامل و دقيق، طراحي و توسعة تجهيزات و تكنيكهاي حفاظتي مي باشد . در اين مقاله HIF ناشي از برخورد يك درخت با خطوط فشار متوسط شبكة توزيع انرژي الكتريكي مدلسازي و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است. به منظور مدل سازي HIF از دو مقاومت سري متغير با زمان استفاده شده است كه يكي مقاومت گذراي جرقة ايجاد شده در اثر اصابت درخت به  هادي هاي شبكة توزيع فشار متوسط و ديگري مقاومت مسير خطا كه محدود كنندة جريان خطا است، ميباشند. پياده سازي مدل فوق در نرم افزار EMTP و مقايسه  نتايج حاصل از شبيه سازي با نتايج آزمايشگاهي موجود، صحت مدل ارائه شده در اين مقاله و دقت مضاعف آن نسبت به مدل هاي پيشين ارائه شده در مقالات را نشان ميدهد.

سيد محمد حسن حسيني – فتح اله ستايش
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *