مخاطرات امنيتي در سيستمهاي اندازه گيري هوشمند

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – معرفي مخاطرات امنيتي در سيستمهاي اندازه گيري هوشمند و بررسي راهكارهاي مقابله با آنها

دانلود مقاله : معرفي مخاطرات امنيتي در سيستمهاي اندازه گيري هوشمند و بررسي راهكارهاي مقابله با آنها

تجديدنظر در مورد بازارهاي انرژي و همچنين علاقه منـدي دولتها در زمينة كاهش انرژي موجب شده است تا بسـياري از كشورهاي مطرح جهان به اسـتفاده از الگـوي انـدازه گيـري هوشمند روي آورند.كنتورهاي هوشمند نياز آينده در محاسبه مصـارف مختلـف انرژي و غيره اسـت كـه بايـد بـر يـك بسـتر مخـابراتي امـن قرارگيرد تا بتواند به طور قابـل اعتمـاد اسـتفاده  گـردد. طبـق بررسيهاي به عمل آمده در سطح جهاني، مهاجمان با استفاده از تحليل اجـزاي سيسـتم AMIو انجـام آزمايشـات خـاص، موفقيت يا عدم موفقيت صدمه رساني بـه سيسـتم مـوردنظر را تشخيص ميدهد. طبيعت ايـن آسـيبهـا مـيتوانـد نمايـانگر ضعف در طراحي سيستم يا ضعف در نحـوه پيـاده سـازي آن باشد. خطاهاي  طراحي از مفاهيم بنيادي موجـود در معمـاري يك سيستم منشاء ميگيرد. خطاهاي امنيت طراحي در سطوح مختلفي ايجاد ميشود كه شامل موارد زير اسـت: -1طراحـي تراشه، – 2نرم افزار دائمي، -3 پروتكـل، اسـتاندارد، -4 نحـوه استفاده؛ در ادامه مخـاطرات و راههـاي جلـوگيري هركـدام از آنها براي سيستمهاي اندازهگيري هوشمند معرفي خواهند شد .

 

سهيل محسني
سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *