محاسبه ضريب نويز اضافی در ديود نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثير مجزا SAM-APDبا استفاده از شبکه عصبی MLP

داديود نوری بهمنی APDبه عنوان آشکارساز اطلاعات, مهمترين قسمت گيرنده نوری است. با توجه به ارتباطات گسترده فيبر نوری و اهميت بازيابی اطلاعات ارسال شده از طريق فيبر, نويز APDمساله مهم و قابل تاملی است. ماهيت تصادفی نويز و پيچيدگی سازوکارهای درون افزاره مثل جذب فوتون و تکثير حامل باعث شدهاند که نويز APDبا روابط رياضی قابل بيان نباشد. استفاده از دانش نهفته در دادهها، تلاش براي استخراج روابط ذاتي بين آنها و تعميم آن در موقعيتهاي ديگر, مبناي روشهاي
هوشمند است. شبكههاي عصبي مصنوعي يكي از مهمترين روشهاي هوش مصنوعي بوده كه در آن با الهامگيري از مدل مغز انسان، ضمن اجراي فرايند آموزش، اطلاعات مربوط به اطلاعات مربوط به دادهها, درون وزنهاي شبكه ذخيره ميشوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *