كنترل مقاوم يكسوساز اكتيو هارمونيكي براي كاهش THD جريان ورودي از شبكه ي قدرت

در اين مقاله، يك روش كنترل مقاوم براي يكسوساز اكتيو هارمونيكي با هدف كاهش اعوجاج هارمونيكي كل (THD) جريان ورودي از شبكهي قدرت ارايه شدهاست كه با استراتژي مدولاسيون پهناي پالس هيسترزيس تطبيقي (AHPWM) كنترل ميشود. بخشهايي از مجموعه ي سيستم كنترل مفروض، شامل توليد شكل موج مرجع جريان جبرانسازي و كنترل مبدل PWM بر پايه ي تحليل در حوزه ي زمان انجام شده و كنترل ولتاژ باس dc بر اساس كنترل كننده ي تناسبي- انتگرالي (PI) پي ريزي شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *